Cao-WUR onderhandelingsresultaat

Goed nieuws! De cao-onderhandelingen voor de cao Wageningen Research zijn succesvol afgerond en we zijn verheugd om het positieve resultaat met je te delen. Hieronder vind je de belangrijkste afspraken.

Loon

Salarisverhoging
Net als de afspraak bij de cao Universiteiten krijgen werknemers per 1 september een loonsverhoging van 3,7%. In januari 2025 komt daar nog een procent extra salaris bij.

Eenmalige uitkering
Boven op de loonsverhoging krijgen alle collega’s die op 1 september 2024 in dienst zijn bij Stichting Wageningen Research in de maand september 2024 een incidentele uitkering van € 300,- bruto bij een voltijdbaan – de rest krijgt dat naar rato van het dienstverband.

Aanpassing minimumloon en onderkant loongebouw
Vanaf 1 september 2024 worden brutolonen die nu nog minder bedragen dan € 16,- per uur verhoogd naar € 16,-. Daarnaast hebben we afgesproken dat de lagere loonschalen, waar nu geen duidelijke stijgingen en verschillen tussen de schalen zijn, worden aangepast. Dit gebeurt vanaf 1 juli 2024 en is uiterlijk op 31 december 2024 met terugwerkende kracht afgerond. De afgesproken loonsverhoging van 3,7% wordt op de nieuwe loonschalen toegepast. Door de reparatie en de verhoging naar € 16,- per uur gaan collega’s in de lagere loonschalen er tot € 300,- per maand op vooruit.

Onderzoek naar harmonisering loonparagraaf cao NU / cao WR

Cao-partijen hebben in de afgelopen jaren gewerkt aan het vergelijkbaar maken van de arbeidsvoorwaarden van de cao Nederlandse Universiteiten en de cao Wageningen Research. Toch ervaren medewerkers van Stichting Wageningen Research nog verschillen met die van Wageningen University, bijvoorbeeld op feestdagen zoals Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag.
Om verdere gelijkheid te bereiken in arbeidsduur, salaris en verlof (inclusief compensatie-uren en feestdagen), hebben cao-partijen afgesproken een onderzoek te laten uitvoeren. Op basis van de resultaten zullen we samen met de werknemers van Stichting Wageningen Research de mogelijkheden voor aanpassingen verkennen.

Kwaliteit van werk

Sociale veiligheid
Cao-partijen willen de sociale veiligheid en werkdruk bij Stichting Wageningen Research verbeteren. Dit vereist een cultuuromslag en bewustwording bij zowel de organisatie als de medewerkers. Een onafhankelijk en transparant klachtenproces is essentieel. Daarom wordt het Contactpunt Sociale Veiligheid voortgezet en zo nodig aangepast aan de bij de Nederlandse Universiteiten nader vast te stellen kwaliteitseisen. Evaluaties van de ombudsfunctie kunnen tot verbeteringen leiden. Stichting Wageningen Research beschermt melders en klagers, vooral werknemers met een tijdelijk contract, en zorgt dat zij niet benadeeld worden. In beëindigingsovereenkomsten wordt vastgelegd dat meldingen van grensoverschrijdend gedrag mogelijk blijven.

Werkdruk
Voor wat betreft werkdruk zijn in het onderhandelingsresultaat voor de cao Nederlandse Universiteiten werkdrukafspraken gemaakt. Stichting Wageningen Research zal de uitvoering van die afspraken volgen en eventuele aanbevelingen en verbetervoorstellen meenemen in de werkdrukaanpak voor Stichting Wageningen Research.

Maatwerkafspraken bij persoonlijke omstandigheden

Werknemers die tijdelijk niet volgens hun normale rooster kunnen werken door persoonlijke omstandigheden, zoals mantelzorgtaken of ernstige menstruatie- of overgangsklachten, kunnen hierover in gesprek gaan met hun leidinggevende. Samen kunnen ze maatwerkafspraken maken, zoals andere werktijden, aangepaste werkzaamheden, of hybride werken, passend bij de persoonlijke situatie.

Mogelijkheid tot sparen van uren

Net als bij de cao voor universiteiten mogen ontwikkeluren worden opgespaard als de werkgever en werknemer voor het einde van het jaar een schriftelijke afspraak maken. Als er geen afspraak is gemaakt, vervallen niet-gebruikte ontwikkeluren aan het einde van het jaar.

Sterkere vakbonden

De Maand van de Vakbond wordt nu ook ingevoerd voor werknemers bij Stichting Wageningen Research. Werknemers die in oktober lid worden van een vakbond, krijgen € 100,- vergoed op hun contributie voor het eerste jaar. In navolging van de cao voor universiteiten wordt deze actie verlengd naar twee maanden.

Vakbondsleden in het Lokaal Overleg voor Wageningen Research (POWR) krijgen vanaf 1 september 2024 een vergoeding van hun werkgever. Dit geldt voor maximaal twee vakbondsleden en voor een gemiddelde van 6 uur per week, zolang de huidige cao loopt.

Studieafspraken

Invoering NS-business card
Er is afgesproken om te onderzoeken of de invoering van een NS Business Card het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer makkelijker kan maken. Dit gebeurt in overleg, waarbij de huidige vergoedingen voor openbaar vervoer blijven bestaan.

Uitbreiding doelen Optare
Er is een studie-afspraak gemaakt over de mogelijkheid om het keuzemodel arbeidsvoorwaarden uit te breiden met ‘aflossen van studieschuld’. Er komt een onderzoek om de interesse hiervoor te inventariseren.

Het woord is nu aan de leden

Leden van de VCPS hebben een stem voordat dit onderhandelingsresultaat wordt omgezet in een cao. Wil jij ook kunnen stemmen, word dan snel lid. Stemmen kan vanaf nu tot en met 19 juli op het volgende e-mailadres: martijnstavast@vcps.nl.