Privacybeleid VCPS

Inleiding

In dit privacy beleid leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als lid van de VCPS. Dit privacybeleid is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze leden en gebruikers van onze website.

We gaan discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We verwerken uw gegevens niet zonder reden en alleen als we deze nodig hebben voor één of meer specifieke doeleinden.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van de VCPS (Vakorganisatie van werknemers in de collectieve & geprivatiseerde sector). U dient zich ervan bewust te zijn dat de VCPS niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. De VCPS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens verwerken wij en waar gebruiken we ze voor?

Wanneer u zich aanmeldt voor lidmaatschap vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VCPS of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Het betreft de volgende gegevens;

Registratie van uw lidmaatschap

• NAW-gegevens
• Geslacht
• Naam (roepnaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)
• Adres (straat, huisnummer en toevoeging, woonplaats en land)
• Geboortedatum
• Bankrekeningnummer (IBAN)
• Werkgever/dienstonderdeel/locatie
• Telefoonnummerwerk/privé
• E-mailadres werk/privé

Innen van Contributie

• Lidmaatschapnummer
• Naam
• Bankrekeningnummer

Verspreiden van (VCPS-)nieuws

• NAW-gegevens (zoals adres en e-mailadres)

Voor de persoonlijke en collectieve belangenbehartiging

• NAW-gegevens (zoals adres en e-mailadres)
• Stemgegevens en input op ledenraadplegingen

Ledenraadpleging

• NAW-gegevens (e-mailadres)

Cookies van de website

De VCPS beheert de website www.vcps.nl.

a. De VCPS is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.vcps.nl.
b. De website www.vcps.nl is openbaar toegankelijk.
c. Iedereen kan het openbare gedeelte van de website van www.vcps.nl bezoeken.
Daarbij worden gegevens als volgt verwerkt: op de website www.vcps.nl wordt gebruik gemaakt van cookies om een optimale werking van deze website te bewerkstelligen.
Cookies kunt u zelf verwijderen.
De VPCS zal op haar website alleen gebruik maken van zogenoemde First Party Cookies. Dat zijn cookies die worden geplaatst door de website zelf en niet door derde partijen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Op de website zijn verwijzingen opgenomen van social media, namelijk Twitter. Voor de cookies die sociale media en derde partijen plaatsen en de mogelijke gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij je naar de verklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen: De VCPS heeft daar geen invloed op.

De VCPS beheert de website www.mijnvcps.nl.

a. De VCPS is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.mijnvcps.nl.
b. De website www.mijnvcps.nl is (met uitzondering van de homepage) niet openbaar toegankelijk.
c. De website is bestemd alleen voor leden van de VCPS. De leden moeten inloggen met de aan hen verstrekte gebruikersnaam en een zelf gekozen wachtwoord.
Daarbij worden gegevens als volgt verwerkt op de website www.mijnvcps.nl wordt gebruik gemaakt van cookies om een optimale werking van deze website te bewerkstelligen. Cookies kunt u zelf verwijderen.

De VCPS zal op haar website alleen gebruik maken van zogenoemde First Party Cookies. Dat zijn cookies die worden geplaatst door de website zelf, en niet door derde partijen.
De persoonsgegevens verzameld op deze www.mijnvcps.nl worden verwerkt als bedoeld genoemd bij Welke gegevens verwerken wij en waar gebruiken we ze voor?

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzonderingen van samenwerkingsverbanden binnen de AC Rijksvakbonden. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze bestuurders (Hoofdbestuurders en kaderleden) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Deze privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacybeleid te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle leden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Indien u uw lidmaatschap heeft opgezegd worden uw gegevens jaarlijks op 31 december verwijderd uit het actieve ledenbestand. Uw gegevens blijven hierna nog bewaard voordat zij definitief worden verwijderd. We zijn bezig om deze bewaartermijnen te beschrijven en op te nemen in de privacyverklaring.
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan geen concrete bewaartermijnen genoemd. Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor het doel van ons werk.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen, kunt u contact met ons op nemen, via de secretaris (secretaris@vpcs.nl).

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen.

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via dit mailadres privacy@vcps.nl.

Disclaimer VCPS

De VCPS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit informatie op deze website. Evenmin kan de VCPS aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site.

Op het gebruik van deze site is het onderstaande, naast de algemene voorwaarden en het privacystatement van toepassing. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de disclaimer, algemene voorwaarden en het privacystatement.

Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site zijn samengesteld en geschreven met uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is. Deze website bevat artikelen die een relatie hebben met studie, stage, bijbaan en werk. Deze artikelen zijn persoonlijke verhalen van de redacteuren, dus het is mogelijk dat er wordt afgeweken van de standpunten van de VCPS-organisatie. De artikelen zijn echter wel tot stand gekomen door gebruik te maken van de kennis die de VCPS omtrent de onderwerpen in huis heeft. De VCPS is wél eigenaar van het platform, maar niet aansprakelijk voor fouten of onvolledige informatie op deze website en daarmee ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de artikelen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de auteurs. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.